Vi hjälper er med ritningar och bygglov!

När ni väl bestämt er för att bygga måste ni söka bygglov. Även om ni inte har bestämt er för det exakta huset skadar det aldrig att ta en första kontakt med samhällsbyggnadskontoret i den kommun ni tänkt bygga. Lättast är att ta med sig ritningar till kommunen och på så vis få ett första utlåtande. Det som behövs vid första besöket är en fasadritning där storlek och höjder framgår.

Tjänstemannen på kommunen kan då påpeka eventuella hinder.
Tänk även på att placering på tomt har betydelse. Normalt är avståndet till tomtgräns 4,5 meter, annars måste man ha grannars underskrift, en blankett som finns hos kommunen.

 

Ett vanligt bygglov kräver:

  • Fasadritning
  • Planritning
  • Sektionsritning
  • Situationsplan
  • Bygglovsansökan
  • Bygglovsanmälan
  • Tekniskbeskrivning
  • Energibalansberäkning*

 

Fasadritning visar husets fasader. Det viktiga här är huset utseende och utformning. En del kommuner har restriktioner på takvinkel och höjder.
Planritning visar husets interiör. Här framgår byggytan och hur rumsindelningen ser ut. T ex hur badrum och kök är placerade i förhållande till varandra.
Sektionsritning visar huset i genomskärning. Här framgår hur huset är uppbyggt konstruktionsmässigt. Typ av grund, takkonstruktion och markförhållanden. Här redovisas även höjder och takvinkel.
Situationsplan visar husets placering på tomten. Särskilt tillstånd behövs om man bygger nära tomtgränsen eller på prickad mark. Prickad mark är mark som kommunen har avsett till ett speciellt ändamål.

 

Bygglovsansökan redovisar uppgifter om byggherren(sökande), fastigheten och typ av byggnad som skall uppföras samt storlek.
Bygglovsanmälan inlämnas senast en månad före byggstart. Anmälan skall göras på särskild blankett och följas av en beskrivning av planerade byggåtgärder. Kvalitetsansvarig skall även anmälas. Om byggåtgärden är av mindre omfattning kan anmälan göras muntligen.
Tekniskbeskrivning är en byggteknisk sammanställning av ritningsunderlaget. Här framgår hur huset är uppbyggt samt hur olika byggmoment löses.

 

Energibalansberäkning blir alltmer vanligt att kommunen kräver vid nyproduktion av hus. Alla hus för permanentboende skall energiberäknas. Huset skall ej förbruka mer energi än ett ’Normal hus’. För att bevisa detta matas uppgifterna in i ett datasystem som sedan gör energibalansberäkningen. Utifrån resultatet anpassas Isoleringstjocklek, uppvärmningssystem, fönsterkvalitet mm för att klara Boverkets normer. Fritidshus behöver normalt inte energiberäknas men en del kommuner kräver även detta. 

bygglov

Att tänka på:
Kontrollera att fastighetsbeteckningen är korrekt och står på ritningarna.

Av ritningarna skall framgå vad bygglovet avser.

Ritningarna skall vara fackmässigt utförda.

Planer, fasader och sektioner i skala 1:100. Situationsplan i skala 1:500

(vid nybyggnad erfordras nybyggnadskarta) hämtas på kommunen.

Yttrande från grannar kan behövas. Alla blanketter finns att hämta på kommunen.

 

Ritningar inlämnas i 2 exemplar i normala fall. Vid ändring och tillbyggnad skall ritning över befintligt utseende inlämnas i 1 exemplar. Alla handlingar (ansökan, ritningar etc.) skall vara utförda så att de är lämpliga för arkivering.

 

När lovet har beviljats:
I samband med beslut om lov eller förhandsbesked skickas faktura. Avgiften baseras på byggnadens storlek. Taxan är beslutad av kommunfullmäktige.
Grannar kan överklaga beslutet inom 3 veckor efter att de blivit underrättade. Visa därför snarast fastställda ritningar för berörda grannar. En grannes namnpåskrift och datum på ritningen är ett bevis på detta.